Artikel en presentatie eTeleMed 2014 conferentie

Van 23 tot en met 27 maart vond in Barcelona de eTeleMed 2014 conferentie plaats. Dit is een bekende internationale conferentie waar wetenschappers de resultaten met elkaar delen van onderzoek op het grensvlak van zorg en ICT. Tijdens de eTeleMed conferentie hebben we een presentatie gegeven over de resultaten van het SomeHealth-project, in het bijzonder de innovatie routekaart, onder de naam “An eHealth Innovation Map for Small and Medium-sized Enterprises”. U kunt deze presentatie (en het bijbehorende wetenschappelijke artikel) hier downloaden.

An eHealth innovation map for Small and Medium-sized Enterprises (artikel)

An eHealth innovation map for Small and Medium-sized Enterprises (presentatie)

Artikel voor International Journal on Advances in Life Sciences

Het conferentie artikel Developing Evidence Guidelines for eHealth Small and Medium-sized Enterprises dat we in februari tijdens de eTeleMed 2013 conferentie in Nice hebben gepresenteerd, werd tijdens die conferentie beloond met een Best Paper Award.Gelijktijdig hiermee ontvingen we de uitnodiging om het artikel uit te breiden tot een publicatie voor een wetenschappelijk tijdschrift, het International Journal on Advances in Life Sciences.

In de laatste maanden van het project hebben we hieraan gewerkt, met als resultaat het artikel “Innovation Routes and Evidence Guidelines for eHealth Small and Medium-sized Enterprises”. Dit artikel is op 31 december verschenen in volume 5, issues 3 & 4 van het genoemde tijdschrift. U kunt het artikel tevens hieronder downloaden.

Innovation routes and evidence guidelines for eHealth Small and Medium-sized Enterprises (Int J Adv Life Sc)

Rapportage casestudies (Deliverable D2)

Om een eHealth-innovatie ingebed te krijgen in de zorg moet, afhankelijk van de context en het type zorg, een innovatieroute worden gekozen. De partijen langs deze route (de stakeholders) hebben elk hun eigen belangen bij de innovatie. Ze zullen overtuigd moeten worden met argumenten (vaak onderbouwd met evidence) die aansluiten bij hun belangen. In een eerder rapport, Inventarisatie eHealth innovatieroutes en evidence, (SomeHealth deliverable D1) is dit in detail uiteengezet. Het perspectief van partijen in de zorg stond daarbij centraal.

In Rapportage Casestudies (SomeHealth deliverable D2) staan daarentegen de praktijkervaringen van eHealth ondernemers centraal: welke routes volgen zij, welke stakeholders proberen zij te overtuigen, en met welke bewijslast doen ze dat? De ervaringen van eHealth ondernemers zijn hiertoe verzameld door middel van een reeks casestudies. De reeks viel uiteen in vier onderdelen: deep dives, hoor en wederhoor, action research, en good practices. De resultaten van deze vier onderdelen worden in dit rapport achtereenvolgens gerapporteerd, waarna wordt afgesloten met enkele overkoepelende conclusies.

U kunt het rapport hieronder downloaden.

Succesvol ondernemen met eHealth D2 versie 1.0 2013-12-16

Rapport over “good practices”

Vanaf het najaar is er in het SomeHealth project gewerkt aan een analyse van vijf succesvolle cases: BP@Home van MobiHealth, ZWIP van Protopics, Telelogopedie van TinyEYE, het Digitale Zorgplatform van De Telegraaf, en de app Moet ik naar de dokter? van MINDD. Deze analyse heeft plaatsgevonden om de innovatieroutes te toetsen en, waar nodig, aan te vullen.

In het rapport Good practices: leren van “bewezen” succes vindt u per case een analyse aan de hand van de volgende punten: wat wordt er met de toepassing beoogd, welke route(s) is (zijn) van toepassing, wie zijn de relevante stakeholders, en wat zijn aandachtspunten en valkuilen. Elke analyse wordt afgesloten met een inventarisatie van nieuwe inzichten ten aanzien van de innovatieroutes. Het rapport sluit af met een reeks conclusies t.a.v. de innovatieroutes en een reeks aanbevelingen voor ondernemers.

Uit het onderzoek volgen deze aanbevelingen aan (startende) eHealth-ondernemers:

Als je niet direct de consument benadert, maar wilt werken via zorgverzekeraars:

 • Betrek zorgverzekeraars in een zo vroeg mogelijk stadium, maar…
 • …klop als ondernemer nooit in je eentje aan bij een zorgverzekeraar. Neem altijd minimaal een zorgaanbieder mee die achter je product staat en bewezen praktijkervaring heeft.
 • Vertel niet alleen maar een mooi verhaal bij zorgverzekeraars. Je moet je concentreren op Inkoop, en die met wetenschappelijke bewijslast overtuigen. De tijden van alleen een goed verhaal zijn voorbij.

Als je ziekenhuizen benadert:

 • Richt je op meerdere stakeholders, niet alleen de raad van bestuur. Bij de raad van bestuur richt je je op de visionaire kant, bij specialisten op de medische kant, bij het middle-management op financiën, operationele vraagstukken en juridisch partijen. Sla geen van de voornoemde partijen over.

Als je maatschappen benadert:

 • Deze investeren gemakkelijker in iets dat elke maat kan gebruiken. Probeer de hele maatschap enthousiast krijgen, één maat is al snel onvoldoende.

Als je een investeerder of investeringsmaatschappij benadert:

 • Kies een beperkte scope van de technologie. Er moet focus in zitten. Alleen zo lukt het de propositie overtuigend te maken en de juiste partijen te betrekken.

Als je de beroepsgroep wilt betrekken:

 • Onderschat de weerstand bij een beroepsgroep niet. Er is een overtuigend verhaal nodig dat liefst ook de voordelen en kansen voor de beroepsgroep duidelijk maakt. Tegelijkertijd zijn de beroeps- of brancheverenigingen nodig richting NZa.

Als je nadenkt over je verdienmodel:

 • Er leiden meerdere wegen naar Rome; de innovatieroutes kunnen vaak na en naast elkaar bestaan.

In het algemeen geldt:

 • Begin klein, bouw uit, en kijk om je heen hoe anderen het doen (ook buiten je eigen gebied). Doe uitgebreid desk research, er is al veel bedacht of geprobeerd of zelfs beschikbaar in het buitenland. De bewijslast en ervaring die daar verzameld zijn, kun je ook hier weer inzetten. Vind het wiel dus niet opnieuw uit.
 • Zet een proeftuin op om praktische bruikbaarheid en de meerwaarde te onderzoeken en gebruik deze informatie om stakeholders te overtuigen.

 

U kunt het rapport hieronder downloaden.

Succesvol ondernemen met eHealth Good Practices versie 1.0 2013-12-16

Praktisch boekje en interactieve website

Tijdens het slotsymposium van SomeHealth, op 28 november, zijn twee belangrijke resultaten van het project onthuld: een praktisch boekje over innovatieroutes in de zorg, en een interactieve website waarop meer informatie is te vinden over de innovatieroutes, inclusief advies-op-maat. Hieronder kunt u het boekje bekijken.

 • U kunt het boekje “Succesvol ondernemen met eHealth: Innovatieroutes in de Zorg” desgewenst hier downloaden.
 • Klik hier voor de interactieve website “Innovatieroutes in de Zorg”.

Innovatie routekaart en factsheets nu gebundeld

Tijdens de laatste projectteam bijeenkomst, op 26 september, hebben we de deelnemers om feedback gevraagd op de concept-versies van de evidence factsheets. Inmiddels hebben we deze feedback verwerkt, en hebben we de zorginnovatie routekaart samen met alle factsheets (over de innovatieroutes, stakeholders, evidence, en certificering) gebundeld. Het geheel is vanaf nu als PDF-bestand te downloaden.

Tijdens het slotsymposium van het project, op 28 november, zal deze bundel in de vorm van een fraai ingebonden boekje worden uitgereikt aan alle deelnemers. Kunt u niet aanwezig zijn maar wilt u ook een boekje ontvangen, laat ons dit dan even weten.

Bundel routekaart en factsheets

Rapport verschenen over de casus TeleEpilepsie

Willem de Haan heeft in de afgelopen maanden (februari t/m augustus) binnen het SomeHealth project een complexe casus uitgediept: het tele-epilepsie project.

Het tele-epilepsieproject van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, Pontes Medical en de epilepsiecentra SEIN en Kempenhaeghe heeft ten doel een medisch apparaat te ontwikkelen om nachtelijke epilepsieaanvallen in de thuissituatie en in epilepsie-instellingen te kunnen detecteren. Dit apparaat fungeert als alarmsysteem voor ouders en/of verzorgenden van patiënten met epilepsie die in de nacht regelmatig aanvallen hebben. Nu worden deze aanvallen vaak gemist (in zorginstellingen) of is het voor verzorgenden in de thuissituatie belastend om de patiënt continue te monitoren. De belangrijkste doelgroep zijn kinderen die thuis wonen en patiënten met een zware verstandelijke beperking die in zorginstellingen wonen.

In voorbereiding op de thuistrial van het tele-epilepsieproject is aan de hand van de vier innovatieroutes onderzoek gedaan naar de stakeholders, hun wensen en belangen en welke evidence hen overtuigt. In het onderzoek is in eerste instantie gesproken met partijen die relatief direct betrokken zijn bij de ontwikkeling van het tele-epilepsieproject, zoals de Epilepsievereniging Nederland en zorgverleners van SEIN en Kempenhaeghe. Daarna zijn ook minder direct betrokken partijen geïnterviewd, zoals adviseurs van het CVZ en Achmea. De informatie uit de interviews is verwerkt tijdens affinity diagramming sessies die de basis vormden voor Willem’s rapport.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat voor de twee doelgroepen, patiënten die thuis wonen en patiënten die in zorginstellingen wonen, de routes verschillend zijn:

 • Voor thuis wonende patiënten is het besluit dat het CVZ aankomende september neemt cruciaal. Afhankelijk hiervan zal het tele-epilepsiesysteem direct aan de patiënt verkocht moeten worden (commerciële route), of in het basispakket opgenomen worden (wat route). Voor de commerciële route is het belangrijk om vertrouwen te creëren bij de patiënten. Dit kan door zorgverleners en patiëntenverenigingen te overtuigen. Daarnaast is betaalbaarheid van groot belang.
 • Voor de wat route is het belangrijk om, na het besluit van het CVZ, met de zorgverzekeraars in overleg te gaan. Het is voor de zorgverzekeraars belangrijk dat er een sluitende business case is. Verder zijn veiligheid, draagvlak en opschaalbaarheid van belang.
 • Voor patiënten die in een instelling wonen hangt de route af van het type instelling waar het om gaat. In het geval van epilepsiecentra is de aanbiedersroute het meest waarschijnlijk omdat deze centra de financiële ruimte hebben om in (geavanceerde) detectiesystemen te investeren. Voor de aanbiedersroute is het belangrijk om de business case voor de zorgaanbieder sluitend te maken.
 • In het geval van instellingen voor verstandelijk gehandicapten lijkt de hoe route waarschijnlijker, omdat deze instellingen minder financiële ruimte hebben. Dit heeft te maken met een grotere verscheidenheid aan patiënten in deze instellingen en de bijbehorende zorgzwaartepakketten. Bij deze route is het, naast een enthousiaste zorgaanbieder, ook belangrijk om de business case voor de zorgverzekeraar sluitend te maken.

Voor de thuistrial moet er dus gekeken worden naar de verschillende situaties en hun bijbehorende (business) cases. Hierbij is het belangrijk om waar mogelijk gebruik te maken van harde cijfers. De zorgverzekeraar is hier in het bijzonder in geïnteresseerd. Daarnaast is het belangrijk om ontwerpwensen van patiënten en zorgverleners mee te nemen.

Over de gevolgde aanpak en de resultaten van Willem’s onderzoek wordt uitgebreider gerapporteerd in Rapportage Tele-Epilepsie. U kunt dit rapport hier downloaden.

Rapportage Tele-epilepsieproject

Zorginnovatie routekaart nu met toelichting (“factsheets”)

Tijdens de projectteam bijeenkomst van 25 april j.l. zijn de aanwezigen er al mee aan de slag gegaan, en vanaf nu bieden we onze zorginnovatie routekaart met een begeleidende toelichting ook aan via de website.

De toelichting bestaat uit twee setjes “factsheets”‘: a4-tjes met een korte en bondige beschrijving van de belangrijkste kenmerken en aandachtspunten. Het eerste setje geeft  een toelichting op de vier mogelijke innovatieroutes, terwijl het tweede setje een toelichting geeft op de stakeholders die je onderweg tegenkomt. We werken nog aan een derde setje factsheets waarin we enkele methoden om evidence te verzamelen zullen toelichten.

We hebben zeer positieve reacties gekregen naar aanleiding van de workshop waarin de routekaart en de factsheets zijn gebruikt. Uiteraard zijn we ook geïnteresseerd in uw opmerkingen en suggesties. U kunt de routekaart en de setjes factsheets hieronder downloaden. Een uitgebreidere beschrijving van de innovatieroutes en stakeholders kunt u vinden in Deliverable D1.

zorginnovatie routekaart

factsheets innovatieroutes

factsheets stakeholders

Inventarisatie eHealth innovatieroutes en evidence (Deliverable D1 versie 2)

De vele positieve reacties en de waardevolle feedback op de eerste versie van Deliverable D1 zijn aanleiding geweest om D1 in de afgelopen maanden een forse revisie te geven. De ontvangen feedback is hierin verwerkt, en daarnaast is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd dat een brug probeert te slaan tussen de innovatieroutes enerzijds en de gedetailleerde informatie over maten, criteria en methoden voor het verzamelen van evidence anderzijds. De tweede versie van Deliverable D1 zal tijdens de volgende bijeenkomst van het projectteam, op 25 april a.s., worden uitgereikt aan alle projectdeelnemers. U kunt het rapport ook hier downloaden.

Succesvol ondernemen met eHealth D1 versie 2.0 2013-04-18

Artikel en presentatie eTeleMed 2013 conferentie

Van 24 februari tot en met 1 maart vond in Nice de eTeleMed 2013 conferentie plaats. Dit is een bekende internationale conferentie waar wetenschappers de resultaten met elkaar delen van onderzoek op het grensvlak van zorg en ICT. Tijdens de eTeleMed conferentie hebben we een presentatie gegeven over de uitgangspunten en eerste resultaten van het SomeHealth-project, onder de naam “Developing evidence guidelines for eHealth Small and Medium-sized Enterprises”. U kunt deze presentatie (en het bijbehorende wetenschappelijke artikel) hier downloaden.

Developing evidence guidelines for eHealth SME’s (artikel)

Developing evidence guidelines for eHealth SME’s (presentatie)